адм. дело № 417/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 184 по Протокол № 16 от 17.07.2008 г. на Общински съвет Полски Тръмбеш с искане за отмяната й изцяло и алтернативно за отмяна на разпоредбите на чл. 8, ал. 2 от нея.
Образувано е административно дело № 417/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 27.09.2019г. от 09,30 часа.