адм. дело № 50/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Община Сухиндол, като в условията на евентуалност се поддържа и искане за отмяна на разпоредбите на чл. 4, ал. 1 в частта „български“, чл. 15, чл. 20, ал. 1 в частта „шест месеца“, чл. 24, ал. 2, чл. 35, ал. 1, т. 1, чл. 36, ал. 1 и ал. 7 в частта за режийните разноски, ал. 8 в частта, „с която се отменя заповедта по ал. 7“, ал. 9, чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 42, чл. 43 и чл. 44.
Образувано е административно дело № 50/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 15.03.2019г. от 10,30 часа.