Адм. дело № 525/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Районна прокуратура –Павликени против Наредбата за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта в Община Павликени, приета с решение №132 по протокол №10 от 28.05.2020 г. от заседание на Общински съвет – Павликени, както и за възможността на заинтересованите страни да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189, ал.2 от АПК, за което е образувано адм. д. № 525/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 20.11.2020 г. от 10.30 часа в новата сграда на Административен съд- гр. В. Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1.