Адм. дело № 536/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отмени Наредбата за поддържане на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Горна Оряховица, приета с Решение № 424 по Протокол № 26 от 28.04.2005г. на Общински съвет Горна Оряховица, алтернативно да се отменят разпоредбите на чл. 15 и чл. 21 от нея, за което е образувано адм. д. № 536/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 25.10.2019 г. от 10.30 часа.