Адм. дело № 543/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане за отмяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 162 по Протокол № 12/28.06.2012г. на Общински съвет Полски Тръмбеш.
Образувано е административно дело № 543/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 12.10.2018г. от 10,30 часа.