адм. дело № 57/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на Заместник-окръжния прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност на населението на територията на Община Лясковец, приета с Решение №64 на Общински съвет-Лясковец, взето по протокол №9 от 29.03.2012г.
Образувано е адм. дело № 57/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 20.03.2020г. от 10,00 часа.