адм. дело № 60/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Стражица, приета с Решение № 607 по Протокол № 54/28.01.2019г. на Общински съвет – Стражица, с искане за прогласяване на нейната нищожност.
Образувано е административно дело № 60/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 20.03.2020г. от 09,30 часа.