Адм. дело № 609/2020 г.

Административен съд – Велико Търново, на основание чл. 137, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, уведомява жалбоподателя В. С. Г. в качеството й на представляващ „ВИВА 2008 – В. Г.“ ЕООД, че по повод на подадената жалба срещу Заповед за налагане на принуителна административна мярка /ПАМ/ № 10841/27.08.2020г. на директора на Дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, е постановено Определение № 436/27.11.2020г. по адм. дело № 609/2020г., с което жалбата е оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България, в 7-дневен срок от датата на поставяне на настоящото съобщение на определените за това места.