Адм. дело № 616/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с искане да се отмени като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 23, ал. 7, вр. с ал. 1-4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново на Общински съвет Велико Търново, приета с Решение № 68 по Протокол № 9/28.12.2011г., като същата впоследствие е многократно изменяна и допълвана.
Образувано е административно дело № 616/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 12.10.2018г. от 09,30 часа.