Адм. дело № 622/2017 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба  против чл. 64, ал. 1 и чл. 64а, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 68/28.12.2011 г. на Общински съвет гр. Велико Търново, с искане за обявяването им за нищожни или отмяната им като незаконосъобразни.
Образувано е административно дело № 622/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 27.10.2017г. от 10,00 часа.