Адм. дело № 623/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени, приета с Решение № 37 по Протокол №5/31.01.2008г., с искане да се отмени като незаконосъобразна.
Образувано е Адм. дело № 623/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 12.10.2018г. от 09,30 часа.