Адм. дело № 64/2020 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Горна Оряховица, приета с Решение № 254/ 27.09.2012 г. по Протокол № 19 от същата дата на Общински съвет – Горна Оряховица. Твърди се нищожност на посочената наредба, като издадена без с нормативен акт от по-висока степен, на общинския съвет да е възложена съответната компетентност. Алтернативно се поддържа незаконосъобразност на наредбата, в нейната цялост, поради приемането й при допуснати съществени процесуални нарушения.
Образувано е Адм. д. № 64/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 20.03.2020г. от 09,30 часа.