Адм. дело № 650/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпила жалба от Областен управител В. Търново, против разпоредбата на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за опазване на обществения ред на териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени, приета с Решение № 201/27.08.2020г. и изменена с Решение № 217/30.09.2020г. на Общински съвет гр. Павликени.
Образувано е административно дело № 650/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 18.12.2020г. от 11,00 часа.