АДМ. ДЕЛО № 672/2019 г

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против чл. 82, ал. 2, б. „б“ и б. „в“ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, приета с Решение № 356 по Протокол № 31/24.02.2005 г. на Общински съвет Свищов, изменена с Решение № 1193 по Протокол № 77/26.09.2019 г., с искане за отмяната й като незаконосъобразна, за което е образувано адм. д. № 672/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 20.12.2019 г. от 09.30 часа.