Адм.дело № 678/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от заместник окръжен прокурор от Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба № 1 за обществения ред в общината, приета с Решение № 490 по Протокол № 35/29.03.2006 г. на Общински съвет – Стражица, впоследствие многократно изменяна и допълвана, с искане за отмяната й като незаконосъобразна.
Образувано е административно дело № 678/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 09.11.2018г. от 10,00 часа.