Адм. дело № 70/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на Заместник окръжен Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против чл.10 и чл. 50, ал.1, т.4 от Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 64/28.12.2011г. на Общински съвет В.Търново.
Образувано е Адм. д. № 70/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 20.03.2020г. от 09,30 часа.