адм. дело № 704/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на Наредба №1 за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено ползване на територията на Община Павликени, приета с Решение №335 по протокол №28/28.09.2005г. на Общински съвет-Павликени. С протеста се иска отмяна на цялата Наредба, алтернативно отмяната на разпоредбите на чл.4, ал.6, чл.6, чл.7, чл.9, чл.10, чл.14, ал.2, изречение първо, чл.17, ал.1 и 2 и чл.28, ал.2 от този нормативен акт.

Образувано е адм. дело № 704/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 24.01.2020г. от 10,00 часа.