Адм. дело № 718/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново против Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 612 по Протокол 58 от 28.05.2015 г. на Общинския съвет – Лясковец.
Образувано е административно дело № 718/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 12.02.2020г. от 10,00 часа.