Адм. дело № 719/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Велико Търново против Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Стражица, приета с Решение № 648 по Протокол № 58/30.06.2015г. на Общински съвет Стражица, за което е образувано адм. д. № 719/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 15.01.2021 г. от 09.30 часа.