адм. дело № 721/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на Наредба №1 за осигуряване  на обществения ред на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение №92 по Протокол №7/28.03.2012г. на Общински съвет-Полски Тръмбеш. С протеста се иска отмяна на цялата Наредба, алтернативно отмяна на разпоредбите на чл.4,ал.1 и ал.8; чл.19,ал.2; чл.34 в частта „за липса на светлоотразители-30лв.“; чл.55, т.3, т.4, т.8 и т.17.
Образувано е адм. дело № 721/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 31.01.2020г. от 9,30 часа.