Адм. дело № 742/2020 година

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново срещу Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 669 по Протокол № 51 от 25.06.2015 г. на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш, с искане за обявяването й за нищожна.
Образувано е административно дело № 742/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 29.01.2021г. от 09,30 часа.