Адм. дело № 75/2020 година

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Габрово с искане за отмяна на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Габрово в нейната цялост, приета с Решение № 98 от заседание на Общински съвет – Габрово, проведено на 09.07.1998г.
Образувано е административно дело № 75/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 27.03.2020г. от 10,00 часа.