Адм. дело № 750/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Районна прокуратура  – Свищов против разпоредбите на чл.14, ал.1, т.8, т.10 и т.11 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета решение №79 от протокол №5/30.01.2020 година на Общински съвет – Свищов, за което е образувано адм. д. № 750/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 26.02.2021 г. от 10.15 часа.