Адм. дело № 758/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в прокурор при Районна прокуратура град Павликени против Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Павликени приета с Решение № 583 по Протокол №46/26.07.2018г., изменена и допълнена с решение №89 по Протокол №7/27.02.2020г. С протеста се иска да отмените като незаконосъобразни разпоредбите на чл.1 ал.2 в частта й „животни-компаньони“, Раздел II права и задължения на община Павликени, съдържащи се в текстове на чл.2 и чл.3, раздел III права и задължения на физическите и юридическите лица, сдържащи се в текстове на чл.4 и чл.5 и чл.6 и чл.7 ал.2 ал.3 и ал.5 от наредбата.
Образувано е адм. дело № 758/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 19.02.2021 г. от 10,30 часа.