Адм. дело № 768/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1   и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Оряховица, приета с Решение № 360 по Протокол №23/15.02.2005г. на Общинския съвет Горна Оряховица, с последващи изменения и допълнения, с искане същата да се отмени като незаконосъобразна.
Образувано е Адм. дело № 768/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 30.11.2018г. от 09,30 часа.