Адм. дело № 784/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5, чл. 4, ал. 1, чл. 7, т. 2, 3, 7, 8 и 10 – по отношение на огнестрелните оръжия и въздушни пушки, чл. 8, т. 4, чл. 10, т. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 23, ал. 1 в частта „съседни жилищни или обществени сгради“, чл. 25, ал. 3, изр. 2, чл. 31, ал. 2, т. 6 в частта от „пътни съоръжения…“ до края на изречението и чл. 49, ал. 5 в частта „и оправомощени от него длъжностни лица“ от Наредба за опазване на обществения ред в Община Елена, приета с Решение № 28/29.03.2018г. по Протокол № 3/29.03.2018г. на Общински съвет Елена, за което е образувано адм. д. № 784/2018 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 14.12.2018г. от 9,30 часа.