Адм. дело № 796/2017г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл.  181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се прогласи нищожността, алтернативно отмени като незаконосъобразен чл. 56а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Велико Търново, приета с Решение № 66 и 68/28.12.2011г., допълнена с Решение № 444 и 445/29.11.2012г. по Протокол № 32 от 29.11.2012г. на Общински съвет Велико Търново, за което е образувано адм. д. № 796/2017г.по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 08.12.2017г. от 09.45 часа.