Адм. дело № 865/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал.2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура -град Велико Търново против Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от Община Сухиндол, приета с решение №271 по протокол №55 от 11.04.2007 г. на Общински съвет – Сухиндол, алтернативно срещу разпоредбата на чл.33, ал.1, т.17 и т.20 от тази Наредба, за което е образувано адм. д. № 865/2018г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 22.03.2019г. от 9,30 часа.