Адм. дело № 875/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново с искане да се отменят като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 5, чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 2, от Наредба за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 106/23.02.2012г. по Протокол № 13/23.03.2018г. на Общински съвет Велико Търново, за което е образувано адм. д. № 875/2018г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 25.01.2019г. от 9,30 часа.