адм. дело № 9/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал.1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с Решение № 251/24.02.2005г. на Общински съвет Лясковец, както и възможността заинтересованите лица да се присъединят към оспорването, за което е образувано адм. д. № 9/2019 г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 22.03.2019г. от 9,30 часа.