Адм. дело № 903/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, срещу Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Велико Търново, приета с решение №365/16.12.2004г на Общински съвет Велико Търново.
Образувано е Адм. д. № 903/2018 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 25.01.2018г. от 09,30 часа.