Адм. дело № 99/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново срещу Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стражица, приета с Решение № 59 по Протокол № 5 от 27.02.2008 г. на Общински съвет гр. Стражица, последно изм. и доп. с Решение 39/30.12.2019г., като незаконосъобразна поради допуснати съществени процесуални нарушения при приемането й и при последвалите изменения и допълнения /с изключение на чл. 60, ал. 5 от наредбата/, а алтернативно разпоредбите на чл. 11, чл. 47, ал. 5, чл. 48, ал. 1, чл. 54, ал. 1, т. 4, пр. 1 и чл. 66, ал. 2 от наредбата се оспорват като незаконосъобразни поради противоречието им с нормативни разпоредби от по-висок ранг.
Образувано е административно дело № 99/2020 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 24.04.2020г. от 9,30 часа.