Адм. дело №11/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест  на     прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново против Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение № 354 по Протокол № 30/ 16.02.2005 г. от заседание на Общински съвет – Свищов,    за което е образувано  Адм. д. №11/2019г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 15.03.2019г. от 09.30 часа.