Адм. дело №120/2020 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила  жалба на М. З. Я. и В. П. П. и двете от гр.Велико Търново с искане за обявяване нищожността, а в условие на евентуалност и отмяна на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране на правила за отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново, приета с Решения № 566 / 28.02.2013г. и № 639 / 25.04.2013г., изменена с Решения № 103 и 104 / 28.01.2016г., № 1194 и 1195 / 30.08.2018г., 1575 / 29.08.2019г. и 76 / 30.01.2020г. на Общински съвет Велико Търново, за което е образувано  Адм. д. №120/2020г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено 24.04.2020г. от 10.00 часа.
Заинтересованите лица могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.