Адм. дело №130/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест от Светлана  Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново с който се оспорва законосъобразността на чл.17,30,ал.2,чл.34,ал.2, и чл.35,ал.2в частта „безсрочно“, чл.78, чл.81, чл.84, чл.89, чл.90 и чл.91 от Наредба за реда за  придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община – Свищов, приета с Решение №356/24.02-2005г. по Протокол №31 на Общински съвет – гр. Свищов.
Образувано е административно дело №130/2018г., по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.