Адм. дело №137/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжна прокуратура -град Велико Търново против разпоредбите на чл.15, ал.1 в частта „и заместник – председателите“, т.3 и чл.32, ал.1, т.11 в частта „по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, чл.17, ал.1, т.13 предложение второ, т.16 и чл.40, ал.2, т.12 от Правилника за организация и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии и вмаимодействието му с общинската администрация“, приет с решение №8/03.12.2015 г. на заседание на Общински съвет – Велико Търново.
Образувано е административно дело №137/2018г., по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Съдебното заседание е насрочено за 11.05.2018г. от 10,00 часа.