Адм. дело №227/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново против Наредба за опазване и поддържане на зелените площи, градините, трайните насаждения и чистотата  на територията на Община Стражица, приета с Решение № 513 по Протокол № 37/ 10.05.2006 г. от заседание на Общински съвет – Стражица,  за което е образувано  Адм. д. №227/2019г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 14.06.2019г. от 09.30 часа.