Адм. дело №283/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест,  на Светлана Иванова Прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново против разпоредбите на чл. 20, ал.1 в частта относно изменянето и допълването на критериите за прием на деца в детски градини от ръководството на детската градина ,чл. 25 ал 3, чл. 27, ал 1 т.12 от Приложение № 3 и т. 2.7 от Приложение № 4 на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 477/29.12.2016г. на Общински съвет –Велико Търново, за което е образувано Административно дело №283/2017г по описа на Административен съд – гр.Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 16.06.2017г от 10.00 часа.