АДМ. ДЕЛО №291/2019г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест  на Прокурор в Районна прокуратура Горна Оряховица с искане за отмяна на чл.29, ал.2, 3, 4, 5 и 6, чл.41, чл.62, ал.1, чл.65, ал.3, чл.87, ал.4 и чл.92, ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на Община Лясковец,  приета с решение № 485/31.07.2014г. на Общински съвет град Лясковец,  за което е образувано  Адм. д. №291/2019г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 05.07.2019г. от 09.30 часа.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.