адм. дело №306/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбите на Наредбата за управление на горските територии, собственост  на Община Елена, приета с Решение №33 по Протокол № 3/04.04.2013г. на Общински съвет Елена. С протеста се иска отмяната на разпоредбите на чл.47, ал.2 и чл.90,ал.4 от Наредбата.
Образувано е адм. дело №306/2019 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл.189,ал.2 от АПК до първото съдебно заседание.