Адм. дело №519/2020г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил по протест на Ваня Александрова – прокурор при Районна прокуратура – Свищов против разпоредбата на чл. 22, ал. 10, т. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 710/30.11.2017 г. на Общински съвет гр. Свищов по Протокол № 46/30.11.2017 г., с искане за обявяването й за нищожна или отмяната й като незаконосъобразна, за което е образувано адм. д.№519/2020г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 13.11.2020  година от 09.30 часа.