Адм. дело №521/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново против наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 243  по протокол № 20 от 27.01.2005 година на Общински съвет Лясковец.
Образувано е административно дело №521/2018 г.,  по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.