Адм. дело №578/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново, против Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 701 по Протокол № 59/ 04.03.2003 г. от заседание на Общински съвет – Полски Тръмбеш, за което е образувано Административно  дело №578/2018 г.  по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 19.10.2018г. от 09.30 часа.