Адм. дело №591/2018 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил  протест на прокурор в Окръжна прокуратура -град Велико Търново против разпоредбите на чл.12, ал.1, т.5 в частта и „и ги командирова при необходимост“, чл.24, ал.1, т.8, чл.81, ал.3, чл.97 и чл.101 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов и на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“, приет с решение №15/02.12.2015 г. по протокол №4 от заседание на Общинския Съвет.
Образувано е административно дело №591/2018 г., по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Съдебното заседание е насрочено за 23.11.2018г. от 10,00 часа.