Адм. дело №918/2018г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест  на   окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново с искане за отмяна на разпоредбите на чл.21, ал.6, чл.26, ал.2, ал.З, ал.4, т.1, т.2 и т.З в частта „месечен абонамент, ал.5 и ал.6 в частта касаеща причините и условията при които не се заплаща такса и ал.10; т.З от Приложение 2 – такси за детски градини, детски ясли, детски кухни; т.25 от Приложение 4 — административни услуги и т.15 от приложение 1 – У от Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с Решение № 710 / 30.11.2017г. на Общински съвет Свищов,  за което е образувано  Адм. д. №918/2018г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново. Заинтересованите страни имат възможност да се присъединят към оспорването.
Съдебното заседание е насрочено за 15.02.2019г. от 09.30 часа.