Адм. дело №93/2019 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на  Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново против Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с Решение № 324 по Протокол 25/24.2.2005г. на Общински съвет Полски Тръмбеш, последствие изменена и допълнена с Решение № 339 по Протокол 26 от 31.3.2005г. и с Решение № 219 по Протокол №19 от 22.08.2008г., за което е образувано  Адм. д. №93/2019г. по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 17.05.2019г. от 09.30 часа.