Адм. дело № 204 / 2021 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Фондация „Върховенство на закона“ гр. София, ЕИК 205988920, представлявана от Ю. П. Н., чрез адв. И.Я., срещу разпоредбите на чл. 5, ал. 1-3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 77 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет гр. Лясковец, проведено на 23.03.2020 г., за което е образувано адм. д. №204/2021 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.

Съдебното заседание е насрочено за 28.05.2021 г. от 09.30 часа.