Адм. д. № № 523/2015 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпил протест на  прокурор от Районна прокуратура гр. Велико Търново против разпоредбата на чл.37, ал.1, т.2, в частта относно думите „с нотариално заверен подпис“ и разпоредбата на чл.37, ал.1, т.3, в частта относно думите „с нотариално заверени подписи“ от Наредба за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 105 по Протокол № 13/23.02.2012г. на Общински съвет Велико Търново /Наредбата/, за което е образувано административно дело № 523/2015г. по описа на Административен съд гр. Велико Търново.
Съдебното заседание по делото е насрочено за 21.10.2016г. от 10.00 ч.