Адм. д. № 1006/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Свищов, против чл. 1, ал.2, чл. 68, чл. 69 и чл. 71 от Наредбата за управление на общинската пътна мрежа в Община Свищов, приета с Решение № 680/28.09.2017 г. на Общински съвет – Свищов.
Образувано е Адм. д. № 1006/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 16.02.2018г. от 09,30 часа.