Адм. д. № 1011/2017 г.

Административен съд гр. Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1  от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Донка Мачева-зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико Търново, против чл. 4, ал. 2, т. 1, т.10, т. 11 и т. 14, чл. 12, ал. 1, т. 11 и чл. 20, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 13 по Протокол № 4/03.12.2015 г. на Общински съвет – Елена, изменен и допълнен с  Решение № 172/29.12.2016 г. на  Общински съвет – Елена, с искане за отмяната им като незаконосъобразни.
Образувано е Адм. д. № 1011/2017 година по описа на Административен съд – гр. Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 16.03.2018г. от 10,00 часа.